د خرڅلاو لپاره کشتۍ


د ډیری خلکو سره په Hullspec.com کې د کښتیو په لټه کې دوی ګړندي پلوري.

د خرڅلاو لپاره کشتۍ

8
7
16
12
12
5
5
1
11
16
15
11
14
11
34
20
13
19
4
13

د کشتۍ ډول په واسطه کښتۍ وپلټئ

د بریښنا کښتۍSailboats