د خرڅلاو لپاره کشتۍ

د ډیری خلکو سره په Hullspec.com کې د کښتیو په لټه کې دوی ګړندي پلوري.

د خرڅلاو لپاره کشتۍ

3
4
9
14
33
7
15
13
22
8
3
2
1
4
6
2
12
2
6
12

د کشتۍ ډول په واسطه کښتۍ وپلټئ

د بریښنا کښتۍSailboats

کشتۍ دننه وپلټئ