د خرڅلاو لپاره کشتۍ

د ډیری خلکو سره په Hullspec.com کې د کښتیو په لټه کې دوی ګړندي پلوري.

د خرڅلاو لپاره کشتۍ

10
9
2
6
15
4
11
17
42
12
13
8
16
4
8
6
6
4
9
14

د کشتۍ ډول په واسطه کښتۍ وپلټئ

د بریښنا کښتۍSailboats

کشتۍ دننه وپلټئ