ເຮືອສໍາລັບການຂາຍ


ມີຫຼາຍຄົນຊອກຫາເຮືອທີ່ Hullspec.com ເຂົາເຈົ້າຂາຍໄດ້ໄວ.

ເຮືອສໍາລັບການຂາຍ

5
5
1
11
16
15
11
14
11
34
20
13
19
4
13
12
10
4
17
10

ສຳ ຫຼວດເຮືອຕາມປະເພດເຮືອ

ເຮືອພະລັງງານ

Jon
Tug


ເຮືອໃບ