ເຮືອສໍາລັບການຂາຍ


ມີຫຼາຍຄົນຊອກຫາເຮືອທີ່ Hullspec.com ເຂົາເຈົ້າຂາຍໄດ້ໄວ.

ເຮືອສໍາລັບການຂາຍ

8
7
16
12
12
5
5
1
16
15
11
14
11
34
20
13
19
4
13
12

ສຳ ຫຼວດເຮືອຕາມປະເພດເຮືອ

ເຮືອພະລັງງານ

Jon
Tug


ເຮືອໃບ